Solarpark Hoogkuil Beek

Duurzaam Limburg voor mens en milieu

Infoavond Projectintroductie

Infoavond 19 April 2021

Bekijk de webinar terug

15,5 hectares

Totale oppervlakte


11,0 hectares

Oppervlakte aan zonnepanelen


4,5 hectares

Oppervlakte aan natuur


13,8 MW

Capaciteit


13.000.000 kWh/jaar

Stroomproductie


4600 huishoudens

Van stroom voorzien


69000 ton/jaar

Jaarlijkse CO2 reductie


57.480.000 km/jaar

Gelijk aan de uitstoot van

Solarpark Hoogkuil Beek

Om de groeiende vervuiling van de lucht tegen te gaan zal CO2 uitstoot van fossiele brandstoffen gereduceerd moeten worden. De gemeente Beek heeft de ambitie uitgesproken om in 2023 20% van de zon-PV potentie binnen haar gemeente te hebben gerealiseerd en in 2050 energieneutraal te zijn.

Om deze doelstellingen te kunnen halen, zullen naast kleinschalige energieprojecten in de kernen (zoals zonnepanelen op daken), tevens grootschalige energieprojecten noodzakelijk zijn. Conform de gemeentelijke analyse stelt de gemeente Beek dat zo’n 400.000 panelen nodig zijn om invulling te geven aan de energietransitie binnen de gemeente. Op alle daken van de Beekse bedrijfsgebouwen en woningen kunnen maximaal 210.000 zonnepanelen gerealiseerd worden. Daken alleen zijn dus niet genoeg om te voldoen aan de vastgestelde doelstellingen. Om deze reden dienen ook grondprojecten gerealiseerd te worden en de locatie voor dit project biedt daarvoor de juiste mogelijkheid.

Ondanks dat de exploitatie van een zonnepark een tijdelijke functie is, is de realisatie van een grondgebonden zonnepark een ingrijpende verandering in het landschap en dienen gedegen landschappelijke inpassing toegepast moeten worden waarbij de kernwaarden van het landschap een plek hebben.

Middel tot doel

  • Reductie van CO2 uitstoot
  • Bijdrage aan een energieneutraal Beek
  • Lokale en sociale participatie
  • Omvangrijke natuur
  • Meer biodiversiteit
  • Uitgebreidere recreatiemogelijkheden
  • Duurzame en natuurlijke voedselproductie
  • Maatschappelijk relevante landbouw

Groene stroom productie & CO2 reductie

Het zonnepark langs de Siekendaalstraat en de A2 in Beek zal in totaal een vermogen hebben van 11 MW. Dit wekt jaarlijks zo’n 10.523 MWh aan energie op, wat genoeg voor het gemiddelde gebruik van ca. 3.500 lokale huishoudens.

Met het opwekken van deze groene energie is het niet meer nodig stroom te gebruiken die opgewekt word met gebruik van fossiele brandstoffen. In totaal levert dit een CO2 reductie op van zo’n 5.893 ton per jaar.

Locatie en landschappelijke inpassing Locatie en landschappelijke inpassing

Tijdens de ontwikkelfase van zulke zonneparken wordt er te allen tijde rekening gehouden met de ruimtelijke inpassing van het zonnepark in afweging met het landschapsplan van de projectlocatie. Verschillende landschappelijke randvoorwaarden worden gesteld aan de ontwikkeling van zulke projecten om ervoor te zorgen dat het duurzame project binnen het landschap van Beek past. In de analyse die via deze site te downloaden is, zijn verschillende aspecten zoals bebouwing en natuur bekeken om een juiste locatie in Beek te selecteren. Hieruit is geconcludeerd dat de locatie tussen de Siekendaalstraat en de A2 een geschikte potentiële locatie is voor de ontwikkeling van een zonneweide. Zelfs al ligt deze naast de A2, wordt er gebruik gemaakt van de helling van de grond en te realiseren beplanting, om zo ervoor te zorgen dat het park zo min mogelijk zichtbaar is vanuit de snelweg.

Voor de goudgroene natuurzone (primair natuurbescherming) en zilvergroene natuurzones (primair agrarisch met natuurfunctie) gelden bijzondere restricties om bestaande natuurwaarden en habitats te beschermen. Voor de bronsgroene landschapszone is het van belang de kernkwaliteiten van het agrarisch cultuurlandschap te beschermen.

Natuur & Biodiversiteit

Om een ecologische balans in de natuur te behouden, is het van belang om meerdere planten, dieren en insecten te behouden in de natuur. Onderzoek heeft uitgewezen dat onze manier van het bedrijven van landbouw met veel monocultuur ten koste gaat van deze natuur en biodiversiteit.

Met de komst van deze parken kan de landschappelijke kwaliteit verbeterd worden door de natuur opnieuw vorm te geven. Nieuwe vormgeving van de natuur kan mogelijk gemaakt worden door het gebruik van lage struiken, kruidenrijke grassen en bloemrijke randen met bijenkasten. Verschillende opties zijn mogelijk, ook met beperkte schaduwvorming op de zonnepanelen. Het is wetenschappelijk bewezen dat zonneparken op deze manier een goede bijdrage kunnen leveren aan de natuur en biodiversiteit.

Specifiek voor dit project worden er met een aantal zaken rondom natuur en dier rekening gehouden met het plannen van het nieuwe landschap. Elk van deze worden hieronder met afbeelding toegelicht.

Bestaande route das

In het gebied waar het zonnepark ontwikkeld gaat worden loopt een route voor dassen vanwege de aanwezigheid van de dassentunnel onder de A2. Er zal passende beplanting worden gerealiseerd die de dassen over de nieuwe route zullen leiden. Op dit gebied zal ook voedsel voor de das te vinden zijn door beplanting op de locatie. Verschillende soorten beplanting zijn bloemrijk grasland als ondergrond en heesters als scheidingsgebied.

Nieuwe route das

De landschappelijke inpassing vergroot het foerageergebied voor de das. Door openingen aan de voet van het hekwerk is het mogelijk voor de das om het gebied te doorkruisen. Een strook van beplanting dient als begeleiding richting het hol. Ook biedt deze groenstrook voedsel voor de das.

Verbinden van ecologie en landschap

Het gebied heeft een aantal bestemmingen. Zo is het bestemd voor landschap, open-landschap, en voor ecologie. De A2 doorkruist dit gebied. Door het aanplanten van struweel wordt een verbinding gemaakt tussen deze twee gebieden.

Groen elementen

Als eerste laag wordt er bloemrijkgrasland toegepast. Dit geeft als het gebied een tapijt en is van ecologische waarde voor de das en de insecten. Op dit bloemenrijkgrasland worden heester geplaatst die de verbinding maken in het landschap en voor de ecologie. Tot slot wordt er een haag aangeplant aan de noordzijde om de panelen uit het zicht te ontnemen vanuit de Siekendaalstraat.

Zicht op het zonnepark

Om ook het zicht vanuit de A2 op het zonnepark zo veel mogelijk te beperken zal er gebruik worden gemaakt van het hoogte verschil in de grond, bestaande beplanting en nieuwe aanplanting. De heesters die ook als afgescheidingsmaatregel voor de das dienen zullen ervoor zorgen dat het aanzicht vanuit de snelweg niet omslaat naar een groot panelenveld.

Ook met het zicht vanuit de Siekendaalstraat, daar wordt rekening gehouden door het plaatsen van een 2 meter hoge haag die het zicht op het zonneveld weg zal nemen en het huidige straatbeeld zal verrijken met groen.

Zicht afschermend groen

Het hoogste punt op de A2 is +107 N.A.P meter. Voor de plaatsing van de panelen is de hoogtelijn van +105 N.A.P meter als grens genomen. Door dit als grens te gebruiken zal er altijd over de panelen heen worden gekeken. De verbindende groenstrook deelt ook het panelenveld in tweeën op, waardoor het zicht niet op één massaal panelenveld is.

Lokale participatie

De lokale or regionale organisatie van duurzame energievoorzieningen biedt kansen voor de gemeenschap hieraan deel te nemen. Zo kan men persoonlijk participeren in de energietransitie en profiteren van de voordelen die deze te bieden heeft. Dit profijt komt in verschillende vormen zoals financieel, recreatief, educatief en in de vorm van sociale participatie binnen het onderhoud.

Een voorbeeld van de financiële voordelen die dit project mogelijk te bieden heeft is de opzet van een lokale energiecoöperatie met bijvoorbeeld een postcoderoos regeling, waarbij omwonenden kunnen participeren door mee te investeren in de zonne-installatie en hiervan persoonlijk de voordelen van terugzien op hun energierekening tijdens de looptijd van het project. Deze optie is in de gemeente al beschikbaar voor andere projecten, mogelijk gemaakt door de Beekse Energie Coöperatie.

Buiten financiële participatie, kan dit park ook een maatschappelijke inbreng geven aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij zonneparken zoals deze is er behoefte aan onderhoud. Het schoonmaken van de panelen en het beheren van de natuur. Deze werkzaamheden kunnen onder begeleiding uitgevoerd worden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Samen sterker

Zonneparken zoals deze bieden de mogelijkheid om samen met maatschappelijke organisaties en de bewoners van de gemeente een nieuwe inpassing te geven aan bestaande gebieden. Daarom is het van belang dat de burgers gebruik maken van hun zeggenschap in het opnieuw inrichten van deze gebieden. Zodat naast de komst van parken die hernieuwbare energie opwekken, ook andere initiatieven daar omheen ontwikkeld kunnen worden die de levenskwaliteit van de burgers verder doet verbeteren.

Voor meer informatie over de postcoderoosregeling, het aangeven van uw interesse hierin of voor andere ideeën die de sociale participatie kunnen stimuleren voor dit project. Kunt u een kijkje nemen op de FAQ pagina of contact opnemen via het contactformulier.

Recreatie

Door het realiseren van zonneparken, wordt er een unieke kans gecreëerd voor de ontwikkeling van recreatiemogelijkheden voor de bewoners en toeristen.

Verschillende mogelijkheden kunnen tot realisatie gebracht worden zoals in de buurt gelokaliseerde oplaadpunten voor E-bikes, waardoor de groene energie direct gebruikt kan worden door recreanten.

Neem contact op